Algemene Voorwaarden De Bries B.V.

Artikel 1. Identiteit

Wij zijn ‘De Bries B.V. ’. Via debries.eu komt u bij ons terecht. Wij zijn ook afvalindekeuken.nl en onsburo.eu. Liever persoonlijk bij ons langskomen? U vindt ons op onderstaand adres. U dient hiervoor eerst even contact op te nemen in verband met de openingstijden.

Waldeck Pyrmontstraat 5

5652 AD Eindhoven

KvK-nummer: 57960178 BTW-nummer: NL852810945B01

Artikel 2. Definities

 1. De Bries B.V.: Dat zijn wij. U mag ons ook ‘de rechtspersoon De Bries B.V.’ noemen. Zelf houden we het liever bij De Bries.  Lekker kort.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met De Bries B.V.
 3. Producten: Alle goederen die door De Bries B.V. via de websites worden verkocht.
 4. Diensten: Alle diensten die De Bries B.V. via de website aanbiedt.
 5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door De Bries B.V. beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van De Bries B.V. en op elke overeenkomst tussen u en ons.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel zo handig.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
 5. De Bries B.V. mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijk termijn weten, dat vinden we wel zo netjes. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we. Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@debries.eu of kijk op onze website. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!
 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
 5. We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.
 7. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. Is dit niet mogelijk? Dan is een recent KvK- uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont ook voldoende. Op basis van deze informatie kunnen we de bestelling of aanvraag weigeren.
 9. Producten of producthoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
 10. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KvK of uw groepsstructuur en financiële positie.
 11. We zeggen niet altijd waarom we een opdracht of bestelling weigeren. Daarom vinden we ook een reden.

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Klant is koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.
 2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling.
 3. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
 4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kunt u de bestelling zonder extra kosten annuleren.
 5. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
 6. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.
 7. Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u. Zendingen naar het buitenland doen we altijd EXW.  (EXW (Ex Works), Ex Works is een internationale handelsnaam waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor het klaarmaken van de goederen voor verzending. De koper is verantwoordelijk voor verzending vanaf het magazijn van de verkoper tot de plaats van bestemming.)
 8. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben we in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te bezorgen.
 9. Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op uw risico.
 10. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
 11. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft De Bries B.V. het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Vanuit De Bries B.V. mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  1. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
  2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
  3. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
  4. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
 2. De Bries B.V. mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor De Bries B.V. om te kunnen leveren.
 3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
 4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen De Bries B.V. opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
 5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd. Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dat euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met dollars. De Bries B.V. kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.
 2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 9% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan De Bries B.V. ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
 5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
 6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
 7. We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.
 8. De Bries B.V. mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.
 9. Als u van De Bries B.V. op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.
 10. De Bries B.V. is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij De Bries B.V.
 11. U weet dat De Bries B.V. niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
 2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
 3. We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van De Bries B.V. veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van De Bries B.V. zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
 4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
 5. Heeft u producten in beheer die van De Bries B.V. zijn? Dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u meewerkt.
 6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in Nederland. Gebruikt u de producten buiten Nederland? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
 2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
 3. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
 4. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
 5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
 6. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
 7. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
 8. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten en heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding. De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de koper.
 9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
 10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
 11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
 12. Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
 6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt De Bries B.V. geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
 2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
 3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

Artikel 12. Overmacht

 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
  1. stakingen
  2. ziekte onder personeel
  3. brand, overstroming
  4. waterschade
  5. oorlogen en opstanden
  6. export- en/of importbeperkingen
  7. bedrijfsstoringen
  8. energiestoringen
  9. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  10. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
  11. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
 2. Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 3. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  1. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  2. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
  3. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  4. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
  5. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.
 3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en De Bries B.V. op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van De Bries B.V. gevestigd is. Dat is juridisch voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

Artikel 16. Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 17. Overdracht

 1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.

Artikel 18. Verklaring van afstand

Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

 

Aanvullende Voorwaarden Webshop(s) van De Bries B.V.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Artikel 1.

Wij zijn De Bries B.V.

Wij zijn ook: Debries.eu, onsburo.eu en afvalindekeuken.nl

Je kunt ons zo bereiken: info@debries.eu Waldeck Pyrmontstraat 5, 5652 AD EINDHOVEN

KvK-nummer: 57960178

BTW-nummer: NL852810945B01

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.

 1. Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.
 2. Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Maar zie ook lid 3.
 3. Wij doen niet zo moeilijk.

 

HET AANBOD

Artikel 3.

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen en wat de kosten zijn.

 

DE OVEREENKOMST

Artikel 4.

 1. Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving.
 2. Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.
 3. Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.

 

HERROEPINGSRECHT

Artikel 5.

 1. Heb je het product één keer uitgetest en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.
 2. “Daarom” accepteren we ook als reden.

 

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Artikel 6.

De kosten die gemaakt worden voor retourneren komen ten alle tijde voor kosten van de koper.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE BRIES B.V. BIJ HERROEPING

Artikel 7.

Zodra jij binnen 30 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij dit:

 • We sturen na ontvangst van jouw aanvraag een bevestiging, en;
 • We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.

 

DE PRIJS

Artikel 8.

 1. Zie artikel 3.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. tenzij anders vermeld.
 3. Verzendkosten worden vernoemd in de bestelling alvorens er betaald wordt.

 

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Artikel 9.

 1. Zie artikel 4.
 2. Je hebt recht op een goed product, punt. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet.

 

LEVERING EN UITVOERING

Artikel 10.

 1. Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn. Het product wordt zo snel als mogelijk geleverd.
 2. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo’n vervangend artikel mag je altijd ruilen.
 3. Als een product beschadigd of kwijt raakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

 

BETALING

Artikel 11.

 1. Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst je bestelling in orde.
 2. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

 

KLACHTENREGELING

Artikel 12.

 1. Heb je een klacht? Vervelend.
 2. We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.
 3. Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.
 4. Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

 

GESCHILLEN

Artikel 13.

Komen we er echt niet uit? Dan kun je besluiten de zaak binnen twaalf maanden voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/). Als je daarvoor kiest, vinden wij dat oprecht jammer. Maar we respecteren je keuze.

 

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Artikel 15.

Dit waren onze aanvullende voorwaarden. Lekker duidelijk, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.